Банер
ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Славяно-Арийските Веди - Законите за продължение на Рода - 1 част
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 31 Март 2014 16:48

Всичко, което живее на земята е строго разделено на отделни затворени в себе си групи, всяка от които представлява отделен Род или Вид. Всяко животно се чифтосва само със своя Род и Вид. Кукувицата отива при кукувица, врабчето при врабче, лястовичката при лястовичка, мишката при мишка, плъхът при плъх и т.н.


1. Родове и Видове живи същества.

Да променят това могат само някакви извънредни обстоятелства, най-вече обстановка на лишаване от свобода или други обстоятелства, възпрепятстващи чифтосването в рамките на един и същи Род или Вид. В подобни случаи природата се съпротивлява и лишава мелезите от способност за последващо размножение или ограничава раждаемостта на следващите поколения. Природата размива генетичното им основание и ги лишава от силите на съпротивление срещу болестите.

В резултат на кръстосването на същества, стоящи на различни стъпала на развитието, неизбежно се получава потомство, чието равнище на развитие се намира някъде по средата между нивата на развитие на всеки един от родителите. Това означава, че потомството ще стои малко по-високо от по-недоразвития от родителите, но и същевременно по-ниско от по-развития. От това следва, че подобно потомство ще търпи поражение в борбата с по-развитите представители на Рода и Вида.

Такова кръстосване е в пълно противоречие със стремежа на природата към постоянно усъвършенстване на живота. Основна предпоставка на усъвършенстването е чифтосването на вишестоящото същество със себеподобно. По-силният властва над по-слабия, а при чифтосването с по-слаб, той жертва собствената си сила. Само слаби хора могат да смятат, че това е нещо ужасно и несправедливо. Именно затова са слаби и ограничени. Ако в живота ни господстваше законът на слабите, той би довел до измирането ни.

Ако нещата не стояха така, както са поставени, развитието на Земята ни щеше да спре. Тогава щеше да настъпи точно обратното. Слабото винаги има превес над силното от количествена гледна точка. И, ако способността им към размножение беше еднаква, то в течение на кратко време слабото би се разплодило до такива размери, че напълно би затъмнило силното. Природата внася корекция в полза на по-силния. Тази корекция природата осъществява, като поставя слабото в по-трудни условия на съществувание. По такъв начин природата ограничава слабото вече в количествен смисъл. Природа прави подбор от количеството и предоставя възможност за размножение единствено на най-силните и здрави екземпляри.

За създаването на пълноценно потомство е нужна Душа с добра Карма, но тя трябва да е обезпечена с пълноценни гени. Хората и животните са създадени от един и същ материал, и към хората са приложими същите закони на наследствеността, както и при животните. Тези, които са запознати с наследствеността знаят, че може да се отгледа растение, животно и даже човек, с каквито си пожелаем природни дадености. Например, можем да отгледаме пшеница с различен цвят, форма и качество. Може да се увеличи нейната кълняемост, плодородие или размера на зърната. С всяко поколение, по пътя на отбора у нея се затвърждава онова свойство, което ни е необходимо.

Същото е възможно и при животните с оглед на съответен подбор от страна на производителя. Може да се добие и отгледа всякаква порода рогат добитък или пък кон. Ако стремежът ни е да променяме, с всяко следващо поколение, можем да постигнем желана окраска за породата, да намалим или удължим рогата, да издължим или да направим по-къси краката, да направим муцуната по тъпа или заострена. Всички знаят, че и най-калпавата хрътка без усилие ще надбяга куче от друга порода, макар то да е показало способности на добър бегач.

С развитието на определени качества при народите се занимават Жреците от различните религии.
Всички биологични родове и видове, в това число и хората, са генетично различни помежду си. Всички видове са наследствено затворени един спрямо друг, т.е. в естествени условия междувидовите смесвания са невъзможни. Изчезването на генетичното ядро води до наследствено израждане.

Именно с такава дейност са се наели Жреците на онази групичка от хора, които се стремят да подчинят другите народи и да постигнат световно господство, като превърнат другите хора в кротък и послушен работен добитък. В крайна сметка това води до раждането на деца с различни отклонения (дебили, уроди, глухи, слепи, куци, със забавено психично развитие и т.н.).

Английският учен-естествоизпитател Чарлз Дарвин, издал през 1859 година своя основен труд "Произход на видовете по пътя на естествения отбор или съхранение на избрани раси в борбата за съществуване“ или "Произход на видовете“, въвежда за обозначаване на между-видовото потомство от смесването на два вида понятието "мелез“, но Н.И. Вавилов го заменя с думата "хибрид“.

Френският естествоизпитател и почетен член на Петербургската академия на науките Ж. Бюфон (1707-1788) предпоставя в качеството на мерило за определение на Рода и Вида появата на потомство, способно да продължи Рода. Известно е, че при кръстосване на различни видове, даже близки помежду си – например, на кон и магаре, – полученият мелез не може да даде потомство. В него ще се съберат разновидни хромозоми от бащата и майката, които, образно казано, няма да могат да намерят общ език помежду си, и дори ако хромозомите образуват двойки и да съединят някои участъци, няма да възникнат здрави полови клетки, необходими за продължаването на рода, и за пълноценно потомство. Родилите се в следствие на кръстосване на различни раси хора запазват способността си за продължение на Рода, но потомството им често е нездраво в полово и душевно отношение.


2. Раси и кръвна структура.

Стремежът към расова чистота се явява не само строго ограничение на отделните раси една от друга, но и осигурява известна еднородност вътре във всяка от тях. Лисицата винаги остава лисица, гъската – гъска, тигърът – тигър и т.н. Разликата тук може да се състои единствено в по-големия или по-малък ум, в схватливостта. Никога няма да да срещнем лисица с хуманно отношение към гъска, както и трудно бихме се натъкнали на котка, склонна към дружба с мишка. Мишката никога няма да престане да се бои от котката. Такива проявления на еднородност са свойствени и за хората.

Според Ведическите знания, хората с различен цвят на кожата имат специфична енергонова структура на Кръвта, Кръвна група, Психоматрица и т.н. Енергоновата система – представлява енерго-генетичната структура на Кръвта. Тя зависи от състоянието на влиянията от Космичната енергетика и цялостността на генното ядро.

Хората с черна кожа имат 6-канална енергонова структура на Кръвта, разделени на 3 мъжки и 3 женски генетични единици. Затова могат да обработват 6 потока информация. Генофондът се предава по бащина линия.

Хората с червена кожа има 9-канална енергонова структура на Кръвта с 5 мъжки и 4 женски генетични единици. Способни са да обработват 9 потока информация. Генофондът се предава по бащина линия.

Сивите хора има 10-канална енергонова структура на Кръвта (5 мъжки и 5 женски генетични единици). Способни са да обработват едновременно 10 канала информация. Генофондът се предава по майчина линия.

Хората с жълта кожа имат 12-канална енергонова структура на Кръвта (6 мъжки и 6 женски генетични единици). Способни обработват до 12 канала информация. Генофондът се предава по бащина линия.

Белите хора имат 16-канална енергонова структура на Кръвта (8 мъжки и 8 женски генетични единици). Обработват едновременно 16 канала информации. Генофондът се предава по бащина линия.

При смесването на черните и жълтите народи са се появили индийците, които имат 9-канална енергонова структура на Кръвта (3 женски и 6 мъжки генетични единици). Генофондът се предава по бащина линия.

От смесването на бели и сиви хора се получили прослойки в различни народи, но най-вече при юдейския, сред представителите на висшето им духовенство, които се явяват потомци на египетските жреци. Тези представители имат 13-канална енергонова структура на Кръвта (5 женски и 8 мъжки генетични единици). Генофондът се предава по майчина линия.

Голяма е ролята на психоматрицата на човека, която включва в себе си Съвестта, Духа, Душата и Тялото. Съгласно Ведическите летописи, генетичния апарат на човека отговаря за Родовата памет и физиологията, а енергоновата структура на Кръвта отговаря за Духа и Душата.

Смесването на различна Кръв рязко снижава защитните сили на организма, наследяващ тази кръв. Имунната система престава да работи нормално и не защитава ефективно организма от инфекции и болести, което води в крайна сметка до унищожението на Рода.

Трябва съвсем безпристрастно да разберем, че Сивите, Черните, Жълтите и Червените народи не са нито добри, нито лоши за нас – те са просто различни. Присъщото за тях е гибелно за нас. Необходимото за нас, е неизползваемо за тях.


3. Телегония.

Нашите Предци живеели изцяло по Законите РИТА. Думата «РИТА» е Руна, и обозначава Свод от Законите за чистотата на Рода и Кръвта. Самите Родове от Великата Раса наричали този Свод Небесни Закони. По Законите РИТА живеели от най-древни времена всички Родове на Великата Раса. Хората, които нарушавали Законите РИТА, понижавали в кастата на недосегаемите (изгои) и ги прогонвали от Общините. В крайна сметка те били принудени да чергарстват, да се обединяват в табори (те са – прокудените, це– гане, цигани).

В основата на Законите РИТА лежат законите за наследствеността, за чието съществуване в съвременния свят узнават едва към средата на XIX век. В наше време за обозначение на тези закони се използва гръцката дума – телегония. А в медицината се нарича "феномен на първия самец“. Телегонията се явява образен и единствен параметър при предаването на наследствеността от поколение в поколение.

Явлението телегония преоткрил през XIX век в Англия приятелят на Чарлз Дарвин лорд Мартон, който, под влияние на идеите на своя приятел също решил да се заеме с биология.
Той кръстосал чистокръвна английска кобила с мъжка зебра. Потомство не се родило, но след известно време, когато я чифтосал с английски жребец, кобилата родила жребче с явни следи от линии по тялото, както е при зебрите. Лорд Мартон нарекъл явлението телегония.

Само професионалните развъждачи на кучета не били удивени, тъй като много добре и много от отдавна знаели: ако породиста кучка дори веднъж се чифтоса с непородист самец-улична порода, и дори да не роди кученца от него, в бъдеще не може да се очаква тази кучка да роди породисти кутрета. Подобна кучка се смята за компрометирана. В наши дни това е известно на всеки кучкар.

С това явление постоянно се сблъскват и развъждачите на чистопородни гълъби. Ако някой сивушко е "размачкал гърба“ на чистопородна гълъбица, тя веднага бива убивана. Защото, по-нататък, дори при най-елитно "съпружество“, тя ще дава само фира, т.е. нечистопородни пиленца.

Изумените съвременници започнали да задават на физиолозите въпроса: „А дали този ефект на телегонията не се разпростира и над хората?»

Във Франция направили опити с три жени при изкуствено оплождане. Със съгласието на съпрузите им на трите жени било направено изкуствено оплождане, и най-интересното е, че след раждането децата повече приличали на юридическите си бащи, отколкото на реалните донори, от които била взета спермата.

След многогодишни многобройни и разностранни опити, учените установили: да, ефектът на телегония е в сила и при хората, при това дори в по-изразена форма, отколкото в животинския свят! До 1960-те години тези изследвания се провеждали свободно. Те показали, че се наследяват не само външните признаци на първото полово партньорство, но и неговите болести: венерически, психични, заболяванията на Кръвта и т.н. Веднага щом всичко това било научно доказано, всички изследвания и публикации за телегонията били засекретени, и постепенно започнали да налагат схващането за телегонията като лъженаука, както наричали и генетиката.

В Славяно-Арийските Веди, а и във всяко религиозно учение на света, все едно дали е Тората, Библията, Корана и др. се упоменава явлението телегония, макар в Свещените текстове да не се употребява самата дума "телегония“. Например, при евреите Законът гласи: "Евреинът трябва да се жени само за еврейка“.

А ето какво казват по повода Славяно-Арийските Веди: "Не допускайте Чуждоземци до дъщерите ваши, ибо те ще съблазнят дъщерите ваши, и ще обезчестят Душите им Чисти, и Кръвта на Великата Раса ще погубят, ибо първият мъж у дъщерята оставя Образи на Духа и Кръвта. Чуждоземните образи на Кръвта Светлия Дух от децата изгонва, а смешението на Кръвта довежда до погибел, и този Род, се изражда, погива, лишен от потомство здраво, тъй като няма да има тази вътрешна сила, която убива всички немощи и болести“ (Перунови Сантии Веди).

Съгласно дадения Свещен текст, първият мъж в живота на девственицата оставя своя Образ на Духа и Кръвта – това е психичния и физически портрет на децата, които тя ще роди. И единствено от този мъж зависи здравето и пълноценността на бъдещото дете.

Всички последващи мъже дават на жената само семето, но тя ражда деца от първия мъж, дал й Образа на Духа и Кръвта. Първият мъж, който е нарушил девствеността на девойка, се явява единствен баща на всички деца, които тя ще роди в своя живот, независимо от това, колко мъже ще има до края на живота си.

Като доказателство за "феномена на първия самец“ може да послужи излъченото предаване от телевизионната поредица "Моето семейство“ ("Моя семья“). В него ни показаха, как славянска жена в студентските си години живяла с любовник-негър, а после се омъжила за славянин и му родила негърче. Те се обърнали към телевизията, която ни го поднесе като чудо. По Законите на РИТА – това е престъпление пред Рода на нейния съпруг, пред родното й семейство и пред самото й дете-негърче.

"Феноменът на първия самец“ на физиологическо равнище има напълно логично обяснение: съзрялата девойка носи в тялото си пълния набор от яйцеклетки за целия си репродуктивен период през своя живот. Затова на фините планове върху всички тези яйцеклетки, взети заедно, остават отпечатъци от първия мъж и неговата сперма.

Здравата наследственост на нашите Предци се съхранявала благодарение на девствената чистота на невестата – от разгулна девойка надали ще получиш добро потомство. Нравствено падналата девойка смятали за развалена, недостойна за задомяване. Когато юноша взимал за жена "развалена“ девойка, събирането им се наричало "брак“, а не Семеен Съюз.

Още от древността в Русия са казвали: "Пази Честта си от младини“. По Славянските земи понятието "девственица“ е било понятие за Образа на Чистота и Непорочност. Когато родителите на жениха търсели невеста за своя син и идвали при Родителите на девойката, първият въпрос бил: "Чиста ли е вашата девойка?“. Родителите на жениха се интересували, дали девойката не е била омъжена, носи ли тя или не Образ на друг мъж, боледувал ли е някой в рода им от сериозни заболявания? Всичко това ги интересувало за да сигурни, че в Родът ще се продължи от пълноценно потомство.

В наши дни родителите често не намират общ език с децата. Когато децата не слушат, родителите често си задават въпроса: „На кого се метна такъв?». Въпросът обаче не трябва да се задава на детето, а на майката. На нея трябва да се задава въпросът: на кого? Кой е бил първият мъж в живота й? Когато се взема жена, тя трябва да е чиста, за да продължи мъжът своя Род, а не нечий чужд.

За разлика от жените, чийто детороден период приключва с климакса в общия случай към 50 годишна възраст, мъжете произвеждат сперматозоиди през целия си живот, и дори 75-годишен мъж съвсем спокойно може да стане баща на пълноценно дете. Затова обичаите на предците са били по-толерантни към неверността на мъжете, отколкото към тази на жените.

От гледна точка на енергетиката, кръшналият мъж не причинява никакъв ущърб на своята жена, ако, разбира се, не донесе венерическа болест. А ако жената кръшне, пренася Чуждороден Образ, който се наслагва върху вече съществуващия. Затова и винаги е съществувало понятието "женска измяна“, за случаите в които жената изменя Образа на Духа и Кръвта, които й е дал мъжът й, и получава заболявания от друг мъж за бъдещото си дете. В този смисъл, мъжката измяна сама по себе си е невъзможна. Мъжът главно се ощетява, лишава се от Живот. А не можем да пренебрегнем и един друг много важен аспект – този на първия сексуален опит в живота.

Както за жените, така и за мъжете първият опит в сексуалния живот има огромно, може да се каже даже, решаващо значение дори и само с това, че се фиксира и оставя отпечатък за през целия оставащ живот. Съвременните изследвания показват, че ако първия сексуален опит има отклонения от нормалния полов живот (т.е. носи елементи на полово извращение или е с хомосексуална насоченост), по-нататъшното поведение на човека в тази сфера се диктува именно от този първи опит. И не само  в тази сфера, този опит продължава да ръководи човека, да му диктува, образно казано, своите условия и в ежедневния живот като цяло. Затова нашите предци винаги предпазвали и не допускали младите юноши и девойки от подобен негативен опит.


3. Законите РИТА.

Целта на Законите РИТА – е да се даде на хората от Родовете на Великата Раса знание за съхранението и умножението на техните Родове на Земята, за да следват Законите на Природата, а не да им противоречат, да не ги нарушават и, същевременно, с помощта на знанието да защитават своите Родове от деградация Нравствена, Духовна, Душевна и Телесна. В Славяно-Арийските Веди е казано: "Най-Голямото Зло – това е незнанието и невежеството“. Следването на Законите РИТА означава, че всичко, създадено от Бог и Природата в човека, е естествено и хармонично за неговото съществуване.

Наши Предци са знаели, че в първата брачна нощ мъжът предава на съпругата си:

1. Образите на Духа и Кръвта.
2. Енергията на една Година от своя живот (за износването на потомството).
3. Дара на Майчинството (дара на грижата за детето).
4. Женската Съдба (родовата и генетичната памет на девойката).
5. Любовта и самия себе си.


Като изпълва съпругата си със своя образ на Духа и Кръвта, съпругът й отдава енергията на една година от своя живот. Предава на съпругата си Дара на Майчинството, тъй като главната цел в живота им е да имат деца. Мъжът възприема своята съпруга като майка на своите деца. Ако мъжът не е видял Образа на Майката в своята жена, те не могат да имат деца.

Мъжът разкрива у съпругата си Женската й Съдба – Родовата генетична памет, като пробужда в нея Мъдростта на Майка й, на Баба й, на Прабаба й. Тя подсъзнателно започва да разбира, кое и как е по-добре да направи. Жената е длъжна да възприема своя съпруг, като единствения мъж, определен за нея от Боговете Небесни. Тя трябва да се грижи за мъжа си като за свое дете.

Законите РИТА също така твърдят, че по време на половия контакт Мъжът отдава на жената енергията на една година от своя Живот: енергия за три месеца е необходима за закрепването на Образа на Духа и Кръвта, и енергия за девет месеца – необходима за износването на плода в утробата на майката. А ако забременяването не се получи, енергията за тези девет месеца се пази за по-благоприятен период, когато ще се случи зачатието.

Ако мъжът живее с жена, на която е първия мъж в живота, той оставя едногодишна енергия само първия път, колкото и контакти да има със съпругата си до раждането на първото дете. При първия контакт след раждането на първото, той дава на жена си енергия от девет месеца за раждането на второто дете и т.н. Смята се, че след раждането на всяко дете, жената се подмладява с три години.

А ако мъжът води безразборен полов живот, то при всеки полов контакт, с нова партньорка, той й дава една година от живота си, която прахосва напразно, което пък води до преждевременно състаряване, оплешивяване и т.н. Академик Павлов твърди, че смъртта на човек до 150 годишна възраст трябва да се смята за насилствена. Нормата за живот на нашето биологично тяло според него е 300-400 години.

Когато мъжът живее с любима и единствена съпруга, при него няма загуба на Жизнена енергия. Его-то на съпругата му не просто получава Жизнена енергия от своя мъж, но и отваря у него връзката с Космоса, откъдето пък той получава Жизнена енергия, и възстановява онази, което е предал на жена си. Всеки мъж трябва да познава само своята жена, освен в периодите на бедствие (войни, епидемии). Ако Родовете на Великата Раса са заплашени от измиране, жената не може да откаже на мъжа си да даде своето семе на друга жена, ако последната помоли с цел да продължи Рода на своя мъж, загинал при защитата на Отечеството.

Водещата непорядъчен живот жена, получава заболявания на сърцето, Кръвта, душевни заболявания, а натрупвайки различни Образи от своите партньори, погубва първоначалния Образ на бъдещото дете, тъй като при наслоението на различни образи, изначалният образ на първия мъж се размива. Това води до раждането на деца, които не приличат на своите родители и най-често със здравословни проблеми. Децата трябва да носят категорично чертите на своите родители.

Явлението телегония съществува и наказва всички, които игнорират Законите на наследствеността, за да угодят на животинските си страсти. Затова девойките, отдаващи се с фатална небрежност на първата и, по правило, извънбрачна връзка с мъж, трябва да знаят, че първият им мъж неизбежно ще заложи генофонда на техните бъдещи деца – независимо кога и от кого впоследствие ще родят своите деца. И най-често се случва този първи мъж да не е най-доброто, и следователно, не най-добрите физически и умствени данни ще бъдат предадени на бъдещите деца от подобни лекомислени жени. Всички девойки трябва да са наясно с това, когато се замислят за започване на своя интимен живот.

В наши дни, когато протича широкомащабна и планомерна алкохолизация на нашия народ, особено важно е девойките да знаят за последствията от интимна връзка с подпийнали мъже. Оказва се, че даже обърната за кураж чашка алкохол, може да се окаже фатална за бъдещите деца на престрашилата се на подобна близост девойка. Последствията могат да са еднакви, независимо дали е провела първата си интимна нощ с подпийнал съученик или със закоравял пияч. При това алкохолното проклятие може случайно и да пощади бъдещите й деца. Но в такъв случай, първата лекомислена полова връзка с пийнал партньор навярно ще я връхлети на старини с непълноценни внуци – епилептици, идиоти, луди.

А какво е ставало, когато в древността номадите нападали селищата на Предците и изнасилвали девойки? Както казват сега: "Изхабен материал“? Не! Нашите Жреци са знаели, как могат да поправят станалото. Старейшините на Родовете на пострадалите девойки ги предавали на Жреците. Те от своя страна извършвали Обред на Очистването на Образите на Духа и Кръвта. Жреците изтривали информацията. Този Обред е много енергоемък – отнема от Жреца жизнена енергия за три години. Ако го извършват трима Жреци, от всеки се отнема енергия за по година. Поправяне в този случай означава да се превъртят и изтрият енергийно Образите на Духа и Кръвта. После девойките били оставяни в скита, при Капището. Жреците имали синове, а нямали достатъчно време да обикалят и да им търсят невести. Жреците пречиствали девойките и били сигурни, че са чисти. Затова ги омъжвали за някои от синовете си, и те продължавали Рода им. Или женели за тях някои от юношите-сираци, приютени в същите скитове и девойките продължавали техните Родове.

Съществувала висша система на Жреците. Те не само изчиствали Образите на Духа и Кръвта на другия мъж, но се занимавали и с "промиване на мозъка“, т.е. изчиствали Образа на ситуацията. Изнасилената девойка не трябвало дори подсъзнателно да си спомня първия мъж. В нея оставал шок от болката, тъй като първия полов акт е болезнен като възприятие. Жреците правели всичко необходимо, за да не остане в девойката дори мисъл за това.

Но мнозина не са могли да се обърнат към Жреците, какво е ставало с тях? Да ходят да се бесят ли? Не. В хората винаги има огромна сила, която се нарича Любов. С голяма буква. Случвало се е номадите да нападнат, да убият Жреците и да изнасилят девойки. Девойката обаче дружи с юноша. Със силата на своята Любов той унищожавал Чуждородния Образ на Духа и Кръвта. Те израствали, създавали семейство и девойката раждала деца не от Чуждоземеца-номад, тя раждала на мъжа си негови деца и продължавала неговия Род. Със силата на своята Любов и ответната нейна Любов, те унищожавали Чуждородния Образ на Духа и Кръвта. Двойната Сила на Любовта отвътре и отвън унищожава, изтрива, и сякаш изгаря чуждия Образ. Затова и казват, че най-Великата Сила е Любовта.

Законите РИТА забраняват между-расовите бракове на славянските народи с негроидни, монголоидни, семитски и други народи. Смесването на Кръвта с гореизброените народи води до деградация, възникване на различни епидемии (шарка, холера, тиф), венерически болести (сифилис, гонорея, шанкроид, хламидоза, трихомоназа, микоплазмоза и др.), различни наследствени болести (диабет, туберкулоза, ревматизъм, шизофрения, епилепсия и още 500 др.), заболявания на Кръвта (СПИН), израждане на целия клон на Рода със смесена Кръв.

Такава забрана за съвременния човек, на фона на пропагандирания интернационализъм и рекламите на международните брачни агенции първоначално може да предизвиква недоумение. Но намира напълно логично обяснение с оглед на произхода на расите.

В действителност, различните раси са преминали еволюционния път на своето развитие в различни звездни системи при различно енергийно захранване на планетите им, различна атмосфера, почва, състав на водата, наличие в тях на различни вещества, вируси, бактерии и т.н. Организмите на представителите на тези раси са се приспособили към тези условия и са си изработили защитни имунитети против всичко неблагоприятно за живота им. При изменението на условията, вследствие на пренасянето на тези раси на нашата планета, организмите им дълго време изработват всякакви защитни ферменти и съдържат всякакви вируси, различни при различните раси, които, при смесване на Кръвта, могат да доведат (и водят) до всички гореизброени последствия.

Доколкото в незапомнени времена по воля на съдбите, на нашата планета били принудени да се заселят хора от различни раси, тези раси били разселени по безлюдната преди това планета обособено. А разселването им далеч една от друга може да е имало само една единствена цел – благородна и жизнено важна за всички: тези раси да не погинат от взаимно предизвикани различни заболявания и епидемии. И живели изолирано едни от други много дълго. И не са могли да мигрират по една много убедителна причина – смъртта можела да ги застигне от появяването на само един другоземец. И този фактор вероятно е работил, ако ли не стотици, то десетки хиляди години.

По всяка вероятност, началната защита на расите от смесване на Кръвта и мор от всякакви епидемии впоследствие се е трансформирала в расовата ненавист. Именно в това, най-вероятно, се заключава първоначалната основа на расовата ненавист, която е все още жива тук-там и в наши дни. И именно в това се крият дълбоките причини за появяването на расизма, в по-голямата си част необяснен и до днес. Други обективни причини за расовата ненавист не съществуват. Не става въпрос за ненавист, а за проста защита на имунните системи, за просто съблюдаване на Законите на РИТА чрез изключване на смесването на расите.

Законите РИТА са се нарушавали винаги и при всички народи, но това не е било масово явление сред Родовете на Великата Раса. Нарушителите били понижаване в кастата на недосегаемите. Масовото нарушение на Законите Рита започнало в последното хилядолетие и особено през XX век. В наши дни, при все бурното развитие на медицината, здравето на хората продължава да се влошава, доколкото темповете на смесване на расите и темповете на развитие на негативните последици от това смесване изпреварват темповете на развитие на медицината.

Сега учените-генетици вече знаят, че почти всеки жител на Земята носи в себе от 5 до 20 мутантни (изменени или абнормални) гена. Открити са мутантни гени също и в рамките на определени етнически и расови групи. Спонтанните генетични заболявания могат да възникват вследствие на нови генетични мутации, причина за която се явяват преди всичко, междурасовите смесвания. Веднъж възникнал, мутантният ген вече не изчезва и се предава на следващите поколения. На днешната наука са известни повече от 5000 генетични състояния, имащи отношение към най-различни заболявания, предаващи се по наследство, и всяка година се откриват над 100 нови наследствени заболявания. И вече над 40% от младите хора страдат от безплодие!

Сега никой не се замисля, защо от 80-те години на XX век в ред страни ОНД няма преброявания на населението, а ако е имало, то не са били огласявани пълните резултати. Хората щяха да се ужасят, ако узнаеха истинското положение на нещата по изкуственото унищожение на руския, украинския, белоруския народи и на цялата Бяла Раса. Ако в началото на 20-те години на XX век бялото население на планетата е съставлявало 20%, то в наши дни е едва 6,8% от цялото Човечество. Дори от над шест милиарда души население това е много-много малък процент!

Смесването на расите се отразява негативно не само на здравето, но и на целия обществен живот. Със социалните деформации на обществото се занимава науката висша социология, която е била засекретена през последните петдесет години. Но сега можем да приведем следната основна формула на Климов-Жук за деградацията на Рода (поради ограничението, налагано от обема на доклада, ще приведем формулата без пространното доказателство): нарушение на Законите РИТА → отслабване на половата структура → полови извращения → психични болести → вродени дефекти (уродства) → израждане на Рода. Функционирането на деградиращи хора в структурите на властта (а самият стремеж към властта е една от формите на проявление на деградацията у човека и неговия Род) е довело до всички известни нам от историята катаклизми в обществото.

Но съществуването на различните Раси, само по себе си, има и положителна страна: натрупаната от тях мъдрост винаги е привличала онези, които се занимават със събиране и изследване на различни системи от знания.

"Мидгард-Душата зовеше с хоровод от сънища, ибо събрал е мъдростта на много звезди, която пазят населилите този свят“

("Источник жизни“ - "Източникът на живота“).

Продължението: Славяно-Арийските Веди - Законите за продължение на рода - 2 част


Източник: gifakt.ru
Превод от руски:: © Н.Т.Н.Селена (Вещая Ярослава)

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .