Банер
f29071aa74c52eed0f21f9cfa755b4af.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Невролингвистично програмиране - (НЛП) I
Написано от Деяна Христова   
Събота, 06 Октомври 2007 00:00
Първа част

Какво е НЛП?

Невролингвистичното програмиране е основано на идеите на антрополога Грегори Бейтсон, развити презтегодини от Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Гриндер се е занимавал с лингвистика, а Бандлер - сматематика иинформационни технологии. НЛП предлага структуриран подход към човешкото мислене иповедение, порадикоето е лишено от всякаква мистика. Може да се използва навсякъде: в спорта, медицината, образованието, личностното развитие, в управление на персонала и взаимоотношенията с клиентите и т.н. 70-

Компонентните му части могат да бъдат описани както следва:

Невро - базира се на изследвания относно това, как работят неврологичните процеси;

Лингвистично - как се представят горните процеси посредством вербалния и невербалния ецици;

Програмиране - модели на мисленето и поведението, които използваме последователно, за да се сдобиемсжелания резултат.

Ако в този момент се питате има ли нещо общо НЛП с психологията, отговорът е ДА. Голяма частотизследователите го обозначават като така наречената "нова психология", тъй като то предоставямодернисредства за постигане на определени модели на поведение, водещи към реализирането на стоящитепред всичкинас задачи.

Какво може да ни даде НЛП

НЛП помага бързо да се достигнат поставените цели. Казано с други думи, с негова помощ можем дасесдобием с желаното или да станем такива, каквито бихме искали да бъдем. При това се активизираттакиваумствени способности (невро), за съществуването на които дори и не сте подозирали. Освен това НЛПпомага поособен начин да се използва езика (лингвистично) за достигането на целите. И накрая, с негова помощможем дасе научим да управляваме състоянието на своя разум, психиката си, да въвеждаме ценности иубеждения, съотвестващи на желаните резултати (програмиране).

Такова ниво на самоконтрол ще доведе до повишена самооценка и саморазвитие, а теорията и практикатанаНЛП помага творчески, изобретателно да се решат възникващите в живота проблеми и трудности.

НЛП отделя повече внимание на практиката, отколкото на теорията. Именно с това се обясява ибързотопостигане на поставените цели.

И така, най- общо казано, теорията и практиката на НЛП помага:

 • установяване и подобряване на личните взаимоотношения;

 • развиване таланта за убеждаване;

 • преминаване към позитивно възприятие на света;

 • повишаване нивото на самооценка;

 • преодоляване на последствията от негативни преживявания в миналото;

 • съсредоточаване към набелязаните цели и мобилизиране на вътрешните сили за тяхното достигане;

 • действане с максимална производителност;

 • управляване на усещанията;

 • съгласуване на набелязаната цел с личните убеждения и ценности;

 • отстраняване на нежеланите навици;

 • подобряване на взаимоотношенията с клиенти и колеги;

 • вяра в себе си;

 • творчески подход в реашаването на проблемите;

 • получаване удоволствие от това, което в миналото е предизвиквало страх;

 • ефективно организиране на личното време;

 • изработване на такива качества и черти на характера, които будят у вас възхищение към другите;

 • повече удоволствие от живота.

Как да го използваме

Сега ще опиша някои от изходните постановки и упражнения, за да добиете по- конкретна представа. Важно е да се започне от самото начало, тъй като то е основата, върху която се гради всичко останало. Добратановина е, че изобщо не се налага да сте добър психолог или дори някога да сте се занимавали с това. Вие щепостигнете успех и ще разберете написаното независимо от това, защото НЛП е практична наука спостъпковоизградена методология.

Вземете един неголям предмет, поставете го пред себе си на маса или стол и се съсредоточете върху него. Не сдържайте мислите си, нека възникват свободни асоциации, свързани с вашата представа за този предмет. Неговият цвят, например, може да ви върне към спомени от детството, а фомата - да предизвика игранавъображението. В момента, в който престанете да разглеждате предмета обективно, съзнателно, ипозволитена подсъзнанието да изтълкува видяното, възниква някакво съдържание. Благодарениесъзерцаването напредмета в главата ви нахлуват нови мисли.

Затворете очи и мислено си представете този предмет. В едни случаи ще успеете да откриете връзкамеждупредмета и мислите, които той предизвиква, да намерите логическо обяснение за своите асоциации. Вдругислучаи, обаче, въртящата се в главата ви мисъл може да ви изглежда съвършено нелогична, въпреки ченяманикакви съмнения, че тя по някакъв начин също е свързана с избрания предмет.

Този процес често се осъществява в състояние на задрямалост или на размисъл, като при това всеки път, когато се съсредоточите в същия предмет, това ще предизвика различни асоциации. И всеки индивидвъзприемасвета по свой съвършено субективен начин, който именно и определя неговото поведение. Съзерцаванияпредмет може да предизвика тъга у някои хора, а у други радост, доколкото у тях се пораждатразличниасоциации.

Към "субективните преживявания" се отнася това, което се извършва в нашето мислене, в нашата психика, внашия вътрешен свят. Никой от нас не знае как, нито какво мислят другите. Така, различните хора иматразличнипреживявания. Всеки от нас възприема света, в който живее, по някакъв собствен образ, съвършеноуникален исубективен.

В НЛП преживяванията се описват с помощта на прости модели, базирани на това, че начинът покойтомислим и онова, за което мислим, влияят върху нашите постъпки. НЛП показва как това, което възприемамечрезорганите на чувствата, се превръща в разбиране. Обяснява се как с помощта на 5-те сетива сигналите отвъншниясвят добиват съдържание, водят към разбиране и предизвикват преживявания.

"Изменяйки своите мисли, вие започвате да се държите по друг начин и се сдобиватес нови резултати"

Ние сме склонни да правим това, за което мислим най- често. НЛП ни дава възможност да променимначинаси на мислене, така че желаното поведение да стане присъщо за нас.

"Успехът е нещо, което може да бъде моделирано."

Той е във вашите ръце, или казано по- точно - във вашия ум. Вие можете да осъществите стремежите сикатоконтролирате и управлявате мисленето си в съответната посока. В това няма никаква мистичност. Всичкосесвежда до извършването на вътрешен анализ, който в началото се контролира от вас, но след известно времещестане присъщ за вас така, че ще се извършва автоматично от вашия мозък и без никакво усилие от вашастрана.

Светът в който живеем е еднакъв за всички ни....въздухът, който дишаме.... сградите, които обитаваме....... горите..... водната обвивка...... Различен е начинът, по който всеки от нас възприема заобикалящата го среда. Ноние живеем в едно общо място и независимо от гледната ни точка, светът не е различен за всички ни, защотогледната ни точка е израз на едно субективно възприятие. Основна идея в НЛП, базирана именно натезицентрални постановки в психологията, е:

"Картата, това не е самата територия"

Всеки от нас има своя собствена "карта" на света. На нея е изобразено всичко, моето протича в живота нииима значение за нас, всички наши чувства, личният ни опит.. Всеки път, когато се опитваме даразберемобкръжаващият ни свят, ние работим с тази карта. Територията е самата действителност, а картата - начинът, покойто осъзнаваме тази действителност или това е субективното възприятие. Приемането иразбирането на тазиидея е от изключителна важност за вас. Тя ви предпазва от потребност да влизате визлишни спорове, да себорите за неща, които са безсмислени и да пестите време, оползотворявайки го по най- добрия за вас начин. Лежи в основата на добрите взаимоотношения с околните и на вътрешната борба с гнева. Така вие щеразберете, че това което мислят другите е свързано не със истината за самата действителност, а стехниятличен опит, желания и надежди. Всеки е прав от своята гледна точка, тъй като тя именно отразяваличното мубитие. Това, което е добро за вас, не е задължително да е добро и за другите. Знаейки това, вие щебъдетенаясно, че противоречивите мнения на другите не застрашават вашите идеи и постепенно ще се научитедаразбирате силата и качествата на събеседника си дори само по начина, по който той възприема света. А товащеви освободи от гнева и ще върне вашата сила.....

Но как се постигат желанията.......

Има безброй начини и средства, които водят до реализиране на вашите цели и стремежи. Те сатолковамного, колкото хора има по света. Тук ще се спра само на тези от тях, които са присъщи за НЛП. Допълнителнаинформация, излизаща извън пределите на невролингвистичното програмиране, ще намерите вчастта заПрограмиране на ума, където са моите лични виждания по въпроса.

Сега да се върнем на НЛП...

Всеки от вас познава хора, които никога нищо не постигат просто защото нямат ясни цели. От другастранасе срещат хора, които ежемесечно, ежедневно, ежечасно си поставят цели и се сдобиват съсзабележителнирезултати. Техните успехи се обясняват със съсредоточаването върху точно определени идостижими цели. Идеята е да се поставят разумни цели, а не такива, които още в самото начало са обречени напровал. В НЛП сеприлага четиристепнен модел на успеха:

 1. Решете какво искате (поставете си цел).

 2. Направете нещо.

 3. Вижте, какво се получава.

 4. Ако се налага - изменяйте подхода си, докато не се сдобиете с желаното.

Този прост модел се извършва в нас при всяко действие, без дори да го забележим или осъзнаем. Ноименнонеговото съзнателно изпълнение е това, което дава информация за нашите грешки, за възможнитебъдещипровали и как да ги избегнем. Осъзнатото действие е важна стъпка към успеха.

Границата между успеха и неуспеха е много малка. Причините за провалите обикновено се обясняватснедооценената важност на някои от изброените четири етапа (например невнимание към уроците от миналото).

следваДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .