Банер
МАТЕРЬ СВА..jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ПО-ПОДРОБНО ЗА АСТРАЛА
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 10 Април 2008 00:00

Към материала са приложени автентични снимки на действителни астрални същности.

 

Можем да определим, че астралът също е материя, но носеща по-духовен характер. По този начин се добиват много видове материя. След астралната, следва материя още по-духовна и тъй нататък - до безкрайност, според степента на одухотворяване на материята, или приближаването й към чисто духовен принцип.

И тъй ние виждаме два основни полюса - духът и материята, между които съществуват много междинни степени проникващи едни в други, което може да се оприличи със съд напълнен с камъни, между камъните ние можем да насипем пясък, в пясъка да налеем вода, а между частиците на водата все пак ще се намира въздух.

Астралът заобикаля целия свят и свързва помежду им слънчевите и звездни системи, чрез лъчи на светлината, чрез сили на привличане, а сигурно и на други неизвестни на нас фактори. Астралът, бидейки етерна материя, споделя свойството на материята, за това и неговите атоми, както и атомите на всяка материя се намират във вибрация.

Резултатът от вибрацията или движението са различни явления и сили. Астралът също като електрическия ток се поляризира в положителна и отрицателна насока. При това той се намира в постоянно кръгово движение, като в затворена електрическа верига.

Нека забележим, че скоростта на астралната вихрушка не може да бъде схваната от нашето въображение.

Основното, което трябва да бъде разбрано, е че астралните обекти са комбинация на астралната материя, както физическите обекти са комбинация на физическа материя, и че астралният свят прилича твърде много на земния /защото до голяма степен е изграден от физически предмети/.

Каквото е горе, такова е и долу, каквото е долу, такова е горе.

Но има още една особеност, която стъписва и обърква обикновения наблюдател - това се дължи на прозрачността на астралните обекти. Там всичко е прозрачно и се вижда еднакво добре и отпред, и отзад, и отвън, и отвътре.

Ясните и точни мисли имат собствени разнообразни форми с изчистени контури. Те се оформят от трептенията породени от мисълта - по същия начин във физическия свят звуковите трептения пораждат форми.

“Формите на гласа” са напълно аналогични на “формите на мисълта”, защото Природата въпреки неизчерпаемото си разнообразие е много консервативна по отношение на принципите си, тя възпроизвежда едни и същи методи на работа от област в област.

Ясно определените астро-идеи имат много по-дълъг и много по-активен живот, отколкото призрачните си събратя, и упражняват много по-силно въздействие върху астралните тела /а чрез тях на умовете/ на онези, които ги привличат, като предизвикват у тях трептения, сходни на техните собствени.

По този начин мислите преминават от един ум в друг без да имат земен израз. Нещо повече - онзи, който излъчва мислите може да ги насочва към когото си пожелае. Това зависи от силата на неговата воля и умствена енергия.

При обикновените хора астро-идеите, създадени от чувствата или желанията са много по-жизнени и определени, отколкото астроидеите породени от мисълта. Много молитви на любяща майка кръжат около сина й като форми ангели и отблъскват злите влияния, които мислите му случайно привличат.

Особеното при тези астроидеи е, че когато волята ги насочи към определен човек, самият импулс да насочат волята на своя създател им е достатъчен, за да оживеят.

Астро-идеята-защитник ще кръжи около обекта и ще търси възможност да отблъсне злото или да привлече доброто - не съзнателно, а сляпо по импулс, защото за него това е пътя на най-слабото съпротивление.

По същия начин оживената от зла помисъл астро-идея ще кръжи над жертвата си и ще търси сгода да я нарани. Но единия и другия остават безсилни освен, ако в астралното тяло на обекта не съществува нещо сродно с тях - нещо, което може да отговори съзвучно на техните трептения и да им даде възможност да се прикрепят.

Ако в него няма нищо сродно с тяхната материя, водени от закона на собствената си природа, те отскачат от него и се връщат обратно по пътя, по който са дошли - по магнетичната следа, която са оставили и връхлитат своя създател със сила пропорционална на силата, с която са били излъчени.

Известно е, че ако смъртоносната омраза не успее да порази обекта към когото е била насочена тя поразява създателя си, а добрите мисли към някой недостоен човек се връщат като благословия към онзи, който ги е изпратил. Като не забравяме че световете са разграничени и се преливат, то астралът е посредник между Духа и материята.


Обитатели на астрала

Астралът е напълнен с разни тела, някои съзнателни, други безсъзнателни. Астралните тела се образуват, като се сгъстяват частиците на астрала, както в пропития с електричество въздух се образува мълния. Астралната атмосфера е напълнена с астрални тела породени както от движението на астрала, така и от въздействието върху него на силата на духа и волята.


В астрала се намират:

1. Елементали - духове на природата и стихиите.
2. Астроидеи - човешки мисли, а също тъй желания и образи.
3. Астрални клишета - отпечатъци от действия и явления върху земята.
4. Егрегори - духове на човешките общества.
5. Ларви - астрални същества породени от страстите и лошите чувства на хората.
6. Хора излезли от физическото си тяло, но временно.
7. Елементарии - духовете на умрелите, които окончателно са напуснали физическите си тела и се състоят от дух, душа и фино тяло, наречено - астросом.


Елементали

Елементалите са духовете на стихиите на природата. Така кислорода има свой елементал. Водородът - също, а при съединяването им се получава водата, която също притежава свой елементал.

Между елементалите могат да се отличат духовете на стихиите, които били наричани гноми, ундини, зилфи и саламандри, според предназначението им към: земята, водата, въздуха и огъня. Смята се, че по отношение на човека елементалите са враждебни.

Елементалите произвеждат избухвания в рудниците, срутвания, урагани, циклони и др. Елементалите биват с различна сила и големина, като се почне от духа на тревицата и се стигне до духа на торнадото, което обединява у себе си милиарди елементали на въздуха.

Въздействайки върху елементалите, човек може да управлява стихиите, но трябва да отбележа, че за това се изискват много знания, умения, и че опасността от такива опити е голяма.


Астроидеи

Астроидеите са човешки мисли в астрала. Под понятието “астроидеи” в широк смисъл могат да се включат както желанието на човека /защото желанието взема формата на мисъл, колкото и да е неясна/, тъй и образите предизвикани от въображението на човека в астрала.

Нека забележа обаче, че желанията на човека живеят в астрала по-интензивен живот, отколкото простите мисли, и че всяко желание представя от себе си астрално същество, което е негов принцип, и което го е извикало към живот.

При това с помощта на нашия нервен ток, астралът се сгъстява и астралният образ се материализира така, че ние го виждаме и физически. Когато неколцина души са обединени в една воля, техните мисли, желания и образи се отпечатват и живеят в астрала с особена сила.

И тъй всяка колективна астроидея /създадена от неколцина души/ е по-силна от астроидеята на отделния човек. На този принцип е възможно чрез верига или като се съединят няколко човека свързани с една идея и обединени от волята на един.

Всички членове трябва да бъдат отрицателни с изключение на техния водач, който трябва да бъде положителен и да насочва събраната енергия според своите намерения. Не препоръчвам такива опити, защото са опасни както за околните, така и за самите изпълнители.


Астрални клишета

Така се наричат отпечатъците в астрала от действията на човека и от другите явления върху земята. Тъй като всяка наша мисъл и всяко действие се отпечатва в астрала, там се спазват всички земни събития и техните клишета се носят в астралната вихрушка, подчинявайки се на теченията й.

Нека отбележа обаче, че в зависимост от волята на човека и различни произходящи събития, клишетата на бъдещето преди да се проявят на земята могат много пъти да се изменят.


Егрегори

Егрегори се наричат астралните същества, пораждани от обществото на хора, обединени от една мисъл и воля и представящи духа на казаното общество. Създаването на егрегори е основано върху закона за веригата. Както видяхме веригата създава в астрала групови астроидеи сиреч - мисли, желания и образи.

Когато веригата настойчиво действа в течение на известно време и представя от себе си голямо общество, всички членове, на което се придържат в известни начала и насочват волята си към известна цел, в астрала се създава самостоятелно същество, представящо сбор от убеждения и целите на обществото.

Този сбор е нещо като принцип на новото същество наречено - егрегор.

Като добие от членовете на обществото достатъчен запас от сили, егрегорът започва да живее самостоятелен живот. Той обаче не се ползва напълно със свободна воля, тъй като целият му живот е насочен към постигането на цели, съставящи неговия принцип.

Но от друга страна и самият той влияе членовете на обществото и ги заставя да служат на целите на този принцип. По този начин между егрегора и създалото го общество се установява взаимно действие.

При борбата на земните общества помежду им, техните егрегори - тия астрални великани, също почват ожесточена борба помежду си, а понякога егрегорите първи започват борбата, като увличат в нея и хората.

Между вселенските егрегори трябва преди всичко да отбележа два главни, които оказват върху ни огромно влияние, а именно егрегорите на доброто и злото.

Когато човек произнася с вяра думи или употребява знаци служещи за девиз на някакво общество, той привлича към себе си и разполага в своя полза егрегора на това общество.


Ларви


Както казах в отдела за астроидеите, всяко желание на човека живее в астрала. Астралното същество се нарича ларва. Щом бъде повикана /мисъл, желание/ към живот, ларвата живее полусъзнателно като се стреми да удовлетвори породилото я желание. Така ларвата на омраза към някого са стреми да му причини по всякакъв начин вреда.

Колкото по-силно и по-продължително е желанието, което е породило ларвата, толкова тя е по-жизненоспособна, тъй като живота й се поддържа от нервната сила на човека. Тя се прилепва към оногова, който я е създал като пиявица.

Ако породилото ларвата желание изчезне и тя наскоро трябва да умре, то ларвата се хваща за живота и усилено се старае да продължи своето съществуване, което е често пъти късовременно.

Поради това тя се старае да разпалва у човека желанието, което я е породило и по този начин спомага да се образуват у човека привички.

Така алкохоликът или наркоманът се намират във властта на отвратителната ларва, която не му дава ни минута спокойствие.

Човекът, който се е предал на омразата също е попаднал в ръцете на подобна ларва и тя усилено подхранва тази омраза и сама се храни с нея.


Елементарии

Когато човек умира, духът и душата му, облечени в астросом /ефирно тяло/, окончателно напускат физическото тяло и влизат в астралния свят. Докато прекарва в този свят човек се нарича елементарий.

Ако смъртта произхожда от разрушение на физическото тяло или от повреда на органите му, душата заедно с астросома излизат от тялото по причина на това, че то не е удобно за понататъшното им пребиваване, в този случай няма възможност да се спаси човека, както няма възможност да се задържи вода в пукнат съд.

Но понякога смъртта настъпва въпреки жизнеспособността на физическото тяло, защото астросома е отслабнал и не може да накара органите да функционират, при случай на изтощаване, анемия, или защото душата на човека се стреми да напусне тялото, под влияние на известно душевно сътресение.

Тогава има още надежда да се съживи човека, особено като се вземе предвид, че в първите часове след смъртта тялото се намира още в летаргия и връзката му с астросома не е още скъсана.


За да съживим човека, необходимо е с нашата воля да накараме душата му отново да влезе в напуснатото от нея тяло: в същото време да подкрепим нейния астросом със своя астрален ток или така наречената жизнена енергия прана.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .