Банер
rIIV27M8qVc.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Желания и чакри
Написано от Маг Селена   
Сряда, 10 Март 2010 15:17
Тъй като Тантра приема желанието като основната движеща сила във Вселената, тя не изисква от своите пос­ледователи да отричат желанието. Останалите духовни дисциплини препоръчват отхвърлянето на желанието, кое­то, според тях, води до робство и е препятствие пред постигането на висше съзнание.

Те се опитват да надделеят над желанието с помощта на аскетизма или чрез изгарянето на семето на желанието в огъня на познанието, така че то да не може да покълне. Все пак човек остава да се диви над парадокса, че за да постигне състоянието на липса на желания, трябва да притежава едно изключително силно желание - да бъде без желания!

Тантра твърди, че желанията са естествени, и че щом съществуваме, ще ги притежаваме. Нашите сетивни органи играят ролята на прозорци, през които влизат желанията. С други думи, желанията възникват като следствие от при­вързаността ни към входящата сетивна информация.

Всич­ки желания притежават физическа основа в безбройните електро-химични импулси.
Колкото повече се опитваме да ги потиснем, толкова по-силни стават те. Желанията акти­визират отделянето на хормони от жлезите с вътрешна секреция. Концентрацията на тези субстанции в кръвта, нараснала в резултат от потискането на желанието, се про­явява като нарушаване на химичните процеси или като заболяване.

Желанията са непосредствено свързани с шестте пси­хични центъра, известни като чакри. Когато енергията, следвайки своя естествен път, преминава през различните чакри, заедно с движението на Земята в небето, тя активи­зира латентните желания на тези чакри. В резултат на това човек се движи от едно желание към друго в течение на двадесет и четиричасовия цикъл на деня. Нашата физическа реалност се влияе непосредствено от силата на земното притегляне, от условията, създадени от небесните тела, и от електромагнитните потоци в недрата на планетата ни.

Непрекъснатото присъствие на желанието събужда копнеж и любов към желания обект.
Психиката на човека е силно повлияна и обусловена от качеството на обекта на неговото желание. Повечето желания се въртят около фи­зическото тяло и неговите удобства. Хората се превръщат в роби на инстинктите, които формират нисшата част на личността, и стават жертва на тревогата, самотата, възбу­дата, силното желание, неудовлетвореността, егоизма и страданието.

Всички религии и науки, които се стремят да подобрят човешкото поведение, се опитват да се справят с тези проблеми, проповядвайки любов към такива абстрак­тни принципи като истина, състрадание, доброта, търпе­ние, саможертва, безкористно внимателно отношение към другите, чиста обич и прощаване. Това, от което имаме нужда обаче, са практически методи за прилагането на тези принципи. Познаването на посочените идеали само по себе си не може да ни направи мъдри или щастливи.

Желанията не принадлежат на Аза, на индивидуалното съзнание; те са свързани с шестте чакри и всички желания могат да бъдат класифицирани в съответствие с тези чакри.
Чакрите са игралното поле на петте груби елемента - акаша (етер или пространство), въздух, огън, вода и земя - и на техния източник, финия елемент, наричан махат. За да преодолеем желанията, трябва да преодолеем елемен­тите, а това е възможно единствено чрез издигането на спящата енергия (Кундалини), която лежи в основата на гръбначния стълб.

Седмата чакра е отвъд желанието. Тя е мястото, в което живеят просветлените същества, центърът на вътрешния Аз или на индивидуалното съзнание.

Препрограмиране на мозъка

Обикновено енергията тече в долните три чакри и докато тече там, преобладават желанията на нисшата при­рода. Всички земни желания водят началото си от първите три чакри. Съвременната наука за мозъка твърди, че посочените земни желания са свързани с долната част на мозъка.

Мозъкът се развива отвътре навън. Най-отвътре се намира най-старата му част, мозъчният ствол, който контролира основните биологични функции, включи­телно и жизнените ритми - биенето на сърцето и ди­шането. Според провокативното прозрение на Пол Маклийн, висшите функции на мозъка се развиват на три последователни етапа.

Над мозъчния ствол е Р-комплексът,който е центърът на агресията, ритуалната, териториалната и социалната наследственост. Развил се е преди стотици милиони години в предшества­щите ни влечуги.

Дълбоко в черепа на всеки от нас съществува нещо подобно на мозъка на крокодила.
Р-комплексът е заобиколен от лимбичната система, или мозъкът на бозайниците, който се развива преди десет милиона години в тези наши предшественици, които са бозайници, но все още не са примати. Той е основният източник на нашите настроения и емоции, на грижата и вниманието ни към потомството.

И накрая, най-отвън, живеейки в неспокойно прими­рие с по-примитивните дялове на мозъка под нея, се намира мозъчната кора, която се е развила преди ми­лиони години в приматите. Кората на мозъка, където материята се е превърнала в съзнание, е мястото, от­където се качваме иа кораба за нашето космическо отплаване. Обхващайки повече от две трети от мозъч­ната маса, тя е сферата и на интуицията, и на критичния анализ. Тук ние имаме идеи и вдъхновения, тук четем и пишем, тук се занимаваме с математика и композираме музика.

Тантра предлага практически методи за "препрограмиране" на мозъчния ствол, Р-комплекса и мозъчната кора.
Заниманията с Тантра винаги започват с пречистване (фи­зическо и ритуално изчистване), следвани от пранаяма (дихателни упражнения). Пречистването създава електро­магнитен баланс, както ще обясня по-нататък. Пранаяма въздейства върху мозъчния ствол, който контролира диха­телната функция. Ученикът изпълнява определени ритуали, за да зареди с енергия областта на Р-комплекса, така че да намали в себе си агресията, чувството за собствена терито­рия и за обществена йерархия.

По-нататък следва упражне­нието за абстрактно мислене (съзерцание), визуализация и мантра джапа (повтаряне на някакъв звук,
например име­то на Бога) с равен глас, за да се въздейства върху мозъч­ната кора, която е центърът на просветлението. Тантра предписва посочените практики в определен ред, който отговаря на последователността на еволюцията на мозъка: започва се с дълбокия вътрешен дял (мозъчния ствол), чрез което се осъществява връзка с психическите центрове в гръбнака.

Съществуват четиринадесет фини нади (канали), свър­зващи психическите центрове с мозъчния ствол, десет от които имат най-голямо значение. Десетте нади са разделе­ни на три вида потоци - слънчев, лунен и огнен. Слънчевите нади са разположени от дясната страна на гръбнака, лунни­те нади
са ог лявата страна на гръбнака, а огънят е в централния канал вътре в гръбначния стълб. Освен недо­ловимите нади съществува и мрежа от фини нервни Клетки на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система, свързваща цялото тяло и неговите вътрешни органи с мо­зъчния ствол.

Тези три потока текат през три главни нади: Питала, Ида и Сушумна. Сушумна се простира от осно­вата на гръбнака до мозъчната кора, разделяйки се на две в областта на Р-комплекса. Едното разклонение продължа­ва право към областта на мазолестото тяло, докато другото върви покрай зрителния дял в задната част на черепа, преди да достигне областта на мазолестото тяло.

Двете разкло­нения, въпреки че достигат до едно и също място, в действителност не се срещат. По-скоро те се разклоняват на по-малки капиляри, които достигат до мозъчната кора. Пингала и Ида също започват от основата на гръбнака, подобно на Сушумна, но достигат само до областта на Р-комплекса и завършват в слънчевата нади (Пингала) в дясната ноздра и в лунната нади (Ида) в лявата ноздра.

Те обаче преминават през центъра на обонянието, областта на Р-комплекса. Това е причината, поради която съветват йогите да задържат своето съзнание в по-висшите центрове на мозъчната кора, която е областта на просветлението, и по този начин чрез непрекъснатото практикуване на Кунда-лини-йога да предизвикват състоянието на блаженство.

Науката за чакрите е уникално откритие на Тантра, което прехвърля мост между материята и ума,
тялото и духа, индивидуалното и универсалното и представя една холистична система, която използва физическото за пости­гането на духовни цели. Тантра приема, че всичко, което съществува, е продукт на съзнателна енергия (парашакти).

Съвременните научни изследвания твърдят, че в мозъчната кора материята се превръща в съзнание.
С други думи "материята", във формата на електромагнитни сигнали, които възникват и се пренасят, когато сетивните органи бъдат стимулирани, се регистрира от мозъка като емоции, която въздействат върху съзнанието. Тази трансформация не би била възможна, ако съзнанието не беше присъщо на самата материя.

Това съзнание не е нито мъжко, нито женско; то е просто чисто съзнание, незаредено с енергия. След това на сцената се появява желанието, което зарежда с енергия съзнанието и го разделя на две части: на статичен принцип и на динамичен принцип. Първата двойка проти­воположности са взаимнопреплетени, както се вижда от китайския символ на ин и ян. И така започва играта на сътворяването, или мая.

Сътворяването не е резултат от чиста случайност; то се управлява от закони и светът на явленията е продукт на космоса, не на хаоса.
Физическите науки разглеждат мозъка като резултат от развитието на материята, докато духовни­те науки вярват, че умът предхожда материята. И двете позиции отразяват истината, само че от различни гледни точки. В света на материята разгръщането на съзнанието започва с антиматерия. Умът влиза в играта, когато него­вите инструменти, сетивните органи, са напълно формира­ни. Прана, активната жизнена сила, задвижва всичко.

Спирането на прана, а с това и на ума - довежда играта до нейния край, който представлява пълното осъзнаване {нир-бидж самадхи). Чистото съзнание е едновременно начало­то и краят на играта. Истината винаги е една и съща, независимо дали е позната от физическите науки, или от ведическите и тантристките мъдреци.

Тантра разбира, че лошата компания, любовта към властта и желанието за светски удоволствия и удобства са нашите най-големи врагове по пътя на разгръщането на божествената ни природа. Земните желания възбуждат ума и той, подхвърлян от желанието, не може да открие прос­ветление и щастие. Човек трябва да превъзмогне апатията, фантазиите, химерите и егоистичността си.

Докато някое от тези неща остава непобедено, е трудно да се постигнат висшите състояния на медитацията.
Човекът е това, което дълбоко в себе си желае; каквито са мислите ви, такива сте и вие.

Тантра е абсолютно монистична и вярва в една върхов­на Същност,
която е неотделима от своята Шакти и винаги е нейно ядро. Тантра вярва в единството на многообразието и в целостността на енергията, която претърпява многоб­ройни изменения и въпреки това остава една и съща.

Според Лама Говинда този принцип за цялостност е основното понятие на тантристкия възглед за живота. Т
ой обхваща и времето и пространството, тъй като всеки неп­рекъснат процес взаимодейства с безброй едновременно съществуващи процеси. Това е основата и вътъка на реал­ността, безкрайното взаимодействие на всичко, което съ­ществува във външния космос, отразено в по-малък мащаб във всеки жив организъм.

Това е великото откритие на Тантра, което пресича в зародиш всяка религиозна догма и формулировка. То изра­зява една духовна наука, независима от вярата или мнени­ето, и непрекъснато се потвърждава от опита, тъй като се основава върху прецизната методология на психическото наблюдение и медитативната практика. То създава атмос­фера на сигурност и увереност, която позволява на индиви­да да създаде съдържателна връзка със своя вътрешен свят и със света около него.


Пътят към осъзнаването

Освен работата с чакрите, известна като Кундалини-йога (или Лая-йога), друг важен принос на Тантра е науката за янтра и мантра. Тази наука влече след себе си практики, които удовлетворяват желанията и създават контакт между индивида и космоса: Янтра-йога и Мантра-йога могат да доведат индивида до хармония със същите онези регулира­щи сили, които са създали природата във всичките й фор­ми, включително структурата на нашата психика и способ­ността ни да мислим.

С помощта на психологически мето­ди Тантра ни осигурява способността да изследваме своята вътрешна природа, своята вътрешна красота, чрез изграж­дането на съзнанието на свидетеля, което съзнание унищо­жава забравянето на себе си, разкрива и най-слабите треп­тения на ума и ни дава силата да спрем тези трептения и да изградим навика за целенасочено внимание.

Като се науча­ват да управляват тези регулиращи сили на природата, йогите се превръщат в творци на чудеса. Чудесата не биха могли да съществуват без посочените регулиращи сили. Подобно на всичко останало сидхите, или силите, се управляват от естествен закон.

Тантра е учение за динамичната природа на човешкото същество - за нашия скрит потенциал. Тя е резултат от вечния ни стремеж за развиване на методология, чрез която да постигнем съвършенство.

Човек може да постигне състояние на пълно осъзнава­не с помощта на следните шест практики:


1.Сама: Покой на ума и овладяване на страстите.

2.Дама: Самоконтрол и подчиняване на петте сетивни органа:
уши - слух;
кожа - осезание;
очи - зрение;
език - вкус;
нос - обоняние.

и на петте органа на действие:

уста - реч;
ръце - хващане;
стъпала - движение;
анус - изпразване на червата;
полови органи - продължение на рода;

и на четирите вътрешни органа:

ахамкара - его;
читта - памет;
будхи - разбиране;
манас - познание.

3.Упарати: Пълно преустановяване на възприемането и на действието на сетивните органи.

4.Титикша: Издръжливост, търпение (способността да се понасят без проява и на най-слабото вълнение на такива противоположни крайности като студ и горещи­на, радост и тъга, слава и позор, загуба и печалба и всички останали двойки противоположности).

5.Самадхан: Непрекъсната концентрация на ума.

6.Шрадха: Истинска вяра, убеждение и посвещение.

Ученикът освен това трябва да притежава и следните шест умения наред с посочените по-горе съкровища.

След това той е напълно готов да изучава Тантра.

1.Дакша:
Интелект.
2.Джинтендрия: Контрол над сетивата.
3.Сарва хинса винирмукта: Въздържане от всички видове насилие.
4.Сарва прани хитрата: Загриженост за космическо­то благоденствие.
5.Шучи: Чистота.
6.Астик: Вяра в истината, която е видя (знание), Веда (съдържанието на истината) и Бог.

Тези шест неща осигуряват на човека контрол върху животинската му природа и го превръщат в йога. Шестте практики на сама и дама създават координация между нисшия и висшия мозък по време и на трите състояния на съзнанието - будно, сънуване и дълбок сън без сънища - и водят човека към четвъртото състояние - състоянието на разширено съзнание, известно като турия.


Хариш Джохари
"Инструментите на Тантра"Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .