Банер
МАТЕРЬ СВА..jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Феноменът Царичина 6
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Понеделник, 29 Октомври 2007 00:00
В следващите 11 части ще предложа пълния текст на сборника на ФУКОМИ от конференцията

В следващите 13 части ще предложа пълния текст на сборника на ФУКОМИ от конференцията "Феноменът Царичина",проведена на 28.11.1993 г.в София.Подчертаванията и удебеляванията са мои-IYI

" UFO News Agency

СЛУЧАЯТ " ЦАРИЧИНА " - ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ , МНЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ .

Първо издание 1994 г., София (pъкопис 1995 г., Ню Йорк)

Второ (електронно издание) 2005 г., София

Всички права запазени © 1994, 1995, 2005 . Кирил Кънев, редактор

E-mail: contact@ufonews.in

 

ФОНДАЦИЯ ЗА КОСМОНОЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ФОКОНИ)

Българска уфологическа мрежа (БУФОМ)

София,2005

В сборника са поместени изказвания и доклади от Националната интердисциплинарна конференция на Фондация за космоноетически изследвания "Феноменът "Царичина",проведена на 28.11.1993 г. в гр. София.

Авторите, изследвали различни аспекти на проблема "Царичина",излагат своите мнения и хипотези.

Наред с това, в книгата са включени протоколите на експертната комисия, създадена от Министерство на отбраната за оценка на случая,както и някои други официални документи.

На читателя е предоставена свободата да приеме или отхвърли тази или онази концепция,изграждайки си свое становище.

Сборникът може да послужи за основа на нови изследвания по въпроса.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.Мнения и хипотези-материали от интердисциплинарната конференция "Феноменът "Царичина"

К. КЪНЕВ. Слово при откриване на конференцията.

СТ. СТАМЕНОВ. Феноменът "Царичина" - какво е той? (тук свършва част 6-IYI)

Д. ОВЧАРОВ. Историко-археологическа експертиза на"Царичина" и свързаните с нея явления (в "Царичина 7"-IYI) .

Б. ДИМИТРОВ. Иманярството-митове и реалности ("Ц. 8"-IYI) .

А. ВИКТОРОВ. Някои резултати от комплексните геолого-геофизически работи на обект "Царичина" ("Ц. 9"-IYI) .

ЦВ. КЪНЕВ. "Царичина"-енигма или действаща реалност ("Ц. 10"-IYI) .

К. ТОМОВ. Царичина: проблеми и перспективи през призмата на професионалния подход ("Ц. 11"-IYI) .
К. КЪНЕВ. Уфологически аспекти на феномена "Царичина" ("Ц, 12"-IYI).
В. СИВОВ. Пространствено-времеви преходи и психотронни явления при феномена "Царичина" ("Ц. 13"-IYI) .

II.Документи и факти

ЖАЛБА от полк. проф. д.т.н. инж. Делчо Георгиев Наплатанов до министъра на отбраната на Република България и доглавния прокурор на Въоръжените сили на Република България ("Ц. 14" и "Ц. 15"-IYI) .

ПРОТОКОЛ № 1 на културно-исторческата група на комисията,създадена от Министерство на отбраната за оценка на случая ("Ц. 16"-IYI) .

МНЕНИЕ на геоложката група на комисията на МО за характера на "Обекта" и хода на провеждане на "Операцията" за неговототърсене и откриване ("Ц. 16"-IYI) .

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА от работната група по психотроника ("Ц. 17"-IYI) .

ПРОТОКОЛ от срещата в Министерство на отбраната напредставители на експертните групи, работили по оценка на случая ("Ц. 18"-IYI) .

ПИСМО от Директора на Археологическия институт при БАН до заместник-министъра на отбраната ("Ц. 19"-IYI) .

III.Някои по-важни публикации по темата в периодичния печат ("Ц. 19"-IYI) .

ІV.Илюстрации (пропускам ги-IYI) .

 

І. Мнения и хипотези - материали от

интердисциплинарната конференция

"Феноменът"Царичина"

Кирил Кънев

СЛОВО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Уважаеми дами и господа,

Поводът,срещнал ни на тази интердисциплинарна конференция,е решимостта на водещи в своята област академични учени и на изследователи от все още неутвърдени територии на познанието да проникнат в същността на един проблем,явяващ се източник на логически загадки и тематични ребуси.

През пролетта на 1992 г. стана известен фактът,че екип на Министерство на отбраната извършва някаква мистериозна дейност дълбоко под земята в с. Царичина.Новината,сама по себе си,беше достатъчна причина,за да се взриви любопитството на обществеността.Още тогава,когато за случая не се знаеше със сигурност почти нищо определено,по него се изказваха причудливи мнения,фантасмагорнчни хипотези и нескрито язвителни забележки.Темата се превърна в предмет на интерес и в пленарната зала на Народното събрание.Но на тогавашния етап истината за Царичина попадаше под сянката на неведението.

Значителен ред в хаоса от становища внесоха резултатите на експертната комисия,създадена на 12.09.1992 г. от МО,за оценка на случая.Оттогава досега през проблема преминаха много изследователи,но предлаганите от тях решения провокират нови въпроси и дискусии.В резултат на това интересът към проблема "Царичина" периодично се възпроизвежда.Това става по такъв начин и под такива форми,които ни дават основание да предполагаме,че въпросите,произтичащи от цялата съвкупност от факти и субективни твърдения,наречена Царичина,по силата на някаква трудноуловима вътрешна закономерност и значимост непрекъснато привличат вниманието както на специалистите по проблема,така и на непрофесионално интересуващите се и изискват да бъдат разрешени.

Непрекъснатото обновление на темата,погледнато дори само в пресата,едва ли може да намери своето достатъчно обяснение единствено в лансирането на тезата,че тя се експлоатира като благодатен източник за сензационни спекулации,целящи реализацията на конкретни издателски интереси.По правило,всяко социално действие е многопластово мотивирано.В пълна степен това се отнася до актовете,отразяващи мнения,становища и хипотези, преследващи обяснение или насочване на вниманието към т.нар. операция "Слава". Вътрешноприсъщият на масмедиите информационен инстинкт в случая е съпътстван от познавателния интерес и емоционална обвързаност с проблема на представящите го субекти.Обновлението на информационния процес по темата обслужва потребността от ново знание на организирани и неформални общности от хора,традиционно близки до проблемите на уфологията и психотрониката.

Но не само.

Идеите,произтичащи от реалността "Царичина",се разпростират върху едно много по-широко социално пространство. Демоскопско проучване на ВВSS "GALLUР",представително за гр. София, проведено на 21.08.1993 г.,установи активна позиция сред голяма част от жителите на столицата по два аспекта на проблема.На зададения им въпрос: "Вярвате ли, че в с. Царичина наистина се наблюдава явлението НЛО /UFO/?", 34,8 % от запитаните отговарят "Да",а 31,8 % - "Не". На последвалия обаче въпрос: "В случай,че в с. Царичина наистина се наблюдава НЛО /UFO/,трябва ли държавата да се занимава с изследванията там?", 47,1 % от анкетираните посочват отговора "по-скоро да" и само 29,1 % считат,че това не е работа на държавата. Явно,приоритетните за настоящия период проблеми от социално-политическия и обществено-икономически характер не са в състояние да доведат болшинството жители на столицата до отношение на индиферентност към един такъв периферен проблем,какъвто е "Царичина".

Относително високият процент на вярващите,че в с. Царичина се разгръща НЛО-феноменология /UFO/,е верен признак за констатиране на ставащ процес на космизиране на общественото съзнание.Тези резултати могат да бъдат третирани в контекста на концепцията на интуитивизма.Все повече хора без да притежават достатъчно рационални основания започват да улавят реалното съществуване на уфологическите и психотронните феномени.

Този позитивен процес,както всеки друг въпрос, касаещ глобалната човешка цивилизация,крие и своите подмолни рискове.Опасностите от трудноконтролируемото му развитие вече се проявяват.Психически разстройства, нарушаване и разкъсване на традиционни социални връзки и личностови взаимоотношения,дестабилизиране на статуса на личността, конструиране на илюзорни реалности,биологическо унищожение и самоунищожение- много често това са истинските последици от безкритичното и сляпо възприемане на безумни и абсурдни идеи, развивани в областта на уфологическата и психотронната проблематика.

Показателен пример в това отношение станаха както вътрешните смислови съдържания на явлението "Царичина", така и некоректната външна реакция към случая.Тук може би е оказал влияние един стар синдром на взаимно недоверие и неразбиране между традиционното знание и изследователската амбиция да се излиза далеч извън реалните възможности на утвърдената научна парадигма.Съществуващото сега отношение между тях е порочно в основата си.То се изразява в безапелационното, от една страна,незабелязване на цял клас необяснени явления и в лековерното,от друга страна, приемане на нездрави идеи за абсолютна истина.Така се създава ситуация,в която "неверието" е неспособно да противостои дори на най-потискащите форми на мистицизма,а безумието не може да преодолее себе си заради съзнателното си отдиференциране от каквато и да било "разумност".

Навярно това беше главната причина на първия етап от осмислянето на събитията вниманието на изследователите да се насочи преди всичко към въпроса: има ли обект в Царичинската дупка или няма?Сега вече се отчитат далеч не по-маловажни аспекти: наблюдаваните в района на селото непериодични бързопротичащи явления;специфичните психически ефекти,проявявали се у участниците в експеримента; своеобразието на събитието в светлината на някои пробиващи си път хипотези,кореспондиращи с вечните въпроси за мястото,ролята и смисъла на човека в Космоса.В крайна сметка се оформиха няколко основни хипотези- едниот тях са разумни и приземени, други-екзотични и вероятни.

Наскоро един "цветен" вестник почти екстатично призова Царичина да се превърне, цитирам дословно,в "обект на бъдеща национална дискусия и приоритет на сериозни научни институти".Днес неговата мечта започва да се сбъдва.

Една от целите на тази конференция е различните мнения да изкристализират в своя завършен вид и да бъдат представени в академичната си форма.На нея ще бъдат изнесени и някои нови факти.Вярвам,че ще изразя мнението на всички участници,че нашата конференция има шанса да се превърне в модел на възможността традиционни учени,уфолози и психотроници да водят коректен диалог.

Бих искал да благодаря на изследователите, които приеха да участват в тази конференция, и на всички, които я почетоха със своя интерес.

От името на Фондация за космоноетически изследвания изказвам искрена благодарност на вестниците "О'КЕЙ", "КУРИЕР 5",лично на президента на ИК "ЕРКЮЛ",г-н Степан Еремян, ИК "Дума прес" и на Пресгрупа "168 часа" чрез любезното си спонсорство направили възможна реализацията на тази проява.

Позволете ми да открия Интердисциплинарната теоретична конференция "Феноменът Царичина".

 

Стамен Стаменов

Феноменът "Царичина" - какво е той?

В края на 1992 г.,след политическите събития, от масмедиите като събитие № 2 ,главно поради особения му характер и най-вече поради факта,че в него участва едно от най-престижните министерства в очите на българина- МО,бе обявено- ГОЛЯМОТО КОПАНЕ в село Царичина.Дори и да изключим всички останали особено важни характеристики на това събитие,за да остане само ГОЛЯМОТО КОПАНЕ в незнайната и нищо неподозираща до този момент махала,то пак остава в най-новата ни история като събитие,което спокойно може да бъде окачествено като ФЕНОМЕНАЛНО.

Краткият анализ на случая "Царичина" има за цел преди всичко да подчертае феноменалното на царичинския акт,изразяващо се главно в 2 направления:

първо-естеството на събитието със своите нетипични характеристики като факт;

второ-отработването му (асимилирането му) от обществото като предизвикателство.

Движейки се по първо направление и проследявайки нещата в хронологичен ред,случаят води своето развитие от м. декември 1990 г., когато Министерството на отбраната се сблъсква с предоставен му случай от твърде необичаен характер за предмета на дейност за самото министерство.Въпреки това МО се заема с него,поемайки го на отработка по своя схема,над която (изхождайки от характера на случая) поставя секретен щемпел и кодово наименование.Министерството на отбраната получава информация за обект с особена важност според източника на информация-подателят на обекта и двете,направени независимо едно от друго биоенергийни тествания (тип- радиестезичен) от двама доказали своите способности сензитиви.

Последните са поканени в самото министерство и с тях се започва работа,първоначално насочена за проверка на техните способности като сензитиви.Впоследствие следва обогатяване на първичния информационен масив от данни за самия обект.В програмата за тестване на сензитивите влизат въпроси и точки,включващи-биоенергодиагностика,психометрия,проскопия и ретроскопия върху субекти,обекти и събития от национален,глобален и личностен характер.Резултатите от тези изследвания по данни на бившия началник на Генералния щаб-ген. полковник Радню Минчев,са били достатъчно обнадеждаващи,за да се реши Министерството на отбраната да поеме рискования за времето ход за отработване на конкретния случай-издирване и разработване на обекта.

В схемата е включен и трети сензитив-тип КОНТАКТЬОР,който по независим от първите два източника канал получава почти една и съща информация за обекта.Този сензитив открива обекта,без да е имал дори минимална информация от "явен тип" за него.

Министерството на отбраната в лицето на ген. полковник Р. Минчев назначава екип и започва отработването на снеманата от сснзитива информация-дума но дума,така,както е получена и записана в работния дневник на екипа.

Впоследствие сензитивът-контактьор е заменен с втори сензитив от такъв тип. Работата продължава с него по гореуказаната схема до лятото на 1992 г. (м. септември).

По време на работата екипът паралелно с получаването, документирането, систематизирането, осмислянето и отработването на информацията провежда и ходове от "разузнавателен" характер -проучване на района и събиране на информация от местното население от т. нар. аномален вид.Впоследствие и самият екип се сблъсква с такъв род явления в зоната на самия обект, които също са документирани в работния дневник.

Информация, получена по т. нар. психотроничен начин и представляваща текстове на български език,на неизвестна писменост с йероглифи,наподобяващи санскритски,древноегипетско и древ-нокитайско писмо,внимателно запазена като документи,е подадена за разчитане и изследване на наши и чуждестранни специалисти при спазени правила на секретност (а това струва доста пари...-IYI) .

Мненията,дадени от различни учени и специалисти по древна писменост,се съхраняват в самото министерство,които последното все още не е оповестило.

Впоследствие,под натиска на журналисти от различни вестници,случаят, свързан с мистериозното копане от страна на МО,стигна и до парламента.Впоследствие нещата,свързани с голямото копане в с. Царичина,придобиват обрат на развитие главно поради причина от вътрешен (т. е. от самото министерство) характер.

Министерството на отбраната има нов ръководен екип,по решение,на който за случаят "Царичина" се назначават научни комисии, както следва:

Геоложка-с ръководител доц. Живко Иванов–СУ;

Археоложка-с ръководител Божидар Димитров–НИМ;

Психиатрична-с ръководител подп. Калудиев–ВВМИ.

Продължавайки анализа вече по второто направлениеотработването на явлението от страна на обществото,следва да се отбележи следното:

Първо-обществото практически неподготвено и теоретически слабоподготвено се сблъсква с явление от паранормален тип,класифицирано от изследващия го научен фактор на други страни като ЯВЛЕНИЕ ОТ БЪРЗОПРОТИЧАЩ И НЕПЕРИОДИЧЕН ХАРАКТЕР;

Второ-отработката на случая министерството поверява за разследване на научен фактор,притежаващ необходимата компетентност само по материално изразената му страна-самия обект (има ли находки от археологически произход, какво е геологическото състояние на материята в обекта,както и психическото състояние на контактьорката и съответно на екипа).Нищо повече!

Впоследствие но настояване на представители от асоциация "Феномени",към която работи направление ПСИХОТРОНИКА със съответните специалисти е включена и Комисия по психотро-нични изследвания с ръководител доц. Атанас Стригачев-президент на асоциация "ФЕНОМЕНИ".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Случаят "ЦАРИЧИНА" показа най-вече пълната неподготвеност на обществото откъм събития от съвсем непридвидим (имайки предвид традиционната настройка и насоченост на обществото) характер,спрямо които то самото ни най-малко не е привилегировано от сблъсък в хода на своето развитие.

Второ: Съвременната наука в лицето на по-голямата част от нейните представители главно поради явната тенденция да се върви по "отъпкани пътеки",консерватизъм,кариеризъм и т. н.,проявявайки незаинтересованост,пълно или частично пренебрежение и отричане на т. нар. ЕКСТРАОРДИНЕРНИ и АНОМАЛНИ явления,определени като ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА от науката, която се занимава с тях в други страни,довежда в края на краищата обществото най-малко до състояние на психоза,както се случи при този "първи" сблъсък с явление от този род.

IYI

 Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .