Банер
11159479_1431582307144449_5697124142955877164_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Магията е светоглед, тя е начин на живот

...Лично аз съм магьосник и не виждам причина да се притеснявам от този факт. И да ме хулят, и да ме хвалят - такъв съм...

Магическата му дарба се проявява още в най-ранна възраст, но до избора на попрището си професионалният маг изминава дългия и трън­лив път на духовното израст­ване, без което дарбата е без­плодна. Този период му дава възможност да овладее някол­ко езика, да се запознае с множество култури, езотерични традиции и магически прак­тики, да направи забележител­ни преводи на философска, ре­лигиозна и окултна тематика.

Професионален индолог. Спе­циализирал е в световно приз­нати източни окултни центро­ве и при редица изтъкнати майстори на магията. Автор на статии, сериозни студии и мо­нографии в сферата на вис­шата, кармичната и Приложната магия в специализираните издания и пресата. Дългите години на духовни търсения събуждат у него нуждата да помага на ближните си и да им дава възможност да се справят с несполуките в живота чрез могъществото на магията и духовните консултации в часовете си за личен прием или задочно. Лауреат на прес­тижни награди за постижения и за цялостна дейност. Неос­порим авторитет в сферата на Висшата, кармичната и При­ложната магия. Член на авторитетни български и междуна­родни окултни асоциации и организации. Дългогодишен екс­перт по магия в окултен център "СЕЛЕНА" - един от най-успешните български екипи за окултна информация и по­мощ с постоянна клиентела в България и в целия свят.

Експерт в сферата на магическите практики и изкуства, сред които: Висша магия, Кармична магия, Индийска магия Уика, Лунна магия, Природна магия, Ангелична магия, Кабалистична магия, Темпорална магия, Келтска магия, Вуду, Разваляне на магия, Изработване на талисмани и амулети, Руническа магия, Таро, Карма и съдба, Прераждане, Енер­гийни корекции, Радиестезия, Прогнози, Акупресура, Класи­ческа Тантра-магия и др.

 

Маг Живин, в настоящата книга имаме за цел да представим истинските феномени на България. За чи­тателите ще е интересно да знаят как точно се е про­будила дарбата ви, откога я имате. И как се превър­нахте в един от най-търсените и ценените експерти в областта на магията

 

Ако трябва да сме точни, не съм си давал сметка кога точно се е пробудила дарбата ми, защото винаги съм си бил такъв, какъвто съм. Това, което за останалите е дарба, за мен е нормално състоя­ние. Не мога да си представя какво е да си друг, да не можеш да предвиждаш, да не можеш да променяш житейски събития или пък да не можеш да въздействаш върху хода им... Но мога да ви кажа долу-горе кога започнах да си давам сметка, че съм малко по-разли­чен от обкръжаващите - някъде през детството. Впоследствие, с го­дините на духовни практики, самообучение и обучение в сферата на окултните дисциплини, онова, което наричате дарба, се избистри, засили се и беше готово да даде плод. Именно тогава животът ми, се стече така, че да започна да служа в помощ на другите. Доста дра­матична промяна! Пълно развъртане на сто и осемдесет градуса. По това време се запознах и със Селена, моята настояща съпруга, и започнах работа в екип с нея като професионален магьосник. Колко­то до последния ви въпрос, не зная дали съм сред най-търсените и ценените - просто хората идват при мен за помощ. Но мога да пред­положа защо съм търсен и ценен. Защото с годините практика съм заслужил доверието им. Не лъжа хората, потърсили помощта ми за да се сдобия с пари, винаги обяснявам на човека кое е постижимо и желателно в рамките на кармичния му цикъл и кои са негови собст­вени фантазии и невероятни желания, не казвам на всеки, който звънне по телефона или на вратата, че е пред умиране и ако не ми плати веднага да се намеся, ще му пее поп... Не се изкарвам специалист по всичко, както е модерно напоследък - занимавам се само с онова, от което разбирам и си гледам работата съвестно. Сбъдваемостта на търсените от хората събития и ситуации при мен е много висока.

 

Обикновено хората с дарби говорят за това как са ги придобили при среща със смъртта или в крити­чен житейски период? При Вас имало ли е такива "мо­менти на откровение"?

 

Определено да и не еднократно, но за мен тези подсилващи и отрезвяващи моменти са преживявания, събития и неща прекалено интимни, за да ги обсъждам на всеослушание. Поне за мен е така. При всекиго е различно. Не искам да омаловажавам нито опита, нито преживяванията на хората с дарби. Нашият път е много труден, а стъпването на него е още по-трудно и в повечето случаи - съпрово­дено с тежки сътресения. Но от друга страна, през дългите години практика в окултната сфера съм се наслушал на такива рекламни глупости за отвличания от извънземни, надаряване с неземни и все­ленски лечебни сили, рентгенови очи, висши посвещения, срещи с Исус, разговори с Бога и други разновидности на бурна халюцинаторна дейност, че изобщо не ми се говори на тази тема.

 

Доколкото разбрах вие се занимавате главно с ма­гическото решаване на проблемите на хората, потър­сили помощ в окултен център "Селена"? В какво точно се състои работата ви?

 

В рамките на окултния ни център правя именно това - маги­чески анализ на ситуацията и въз основа на резултатите от анализа и магическите прогнози за развитието на дадена ситуация в бъдещето, предлагам магическа помощ за разрешаването на проблемите на дадения човек. В случай, че е наложително да се работи, въпросът се свежда до това нужно ли е чрез магията да се въвеждат цялостни и радикални промени в живота на човека, или просто трябва да се доизглади нещо, за да потръгне животът му?

Ако трябва да сме искрени, цялостната промяна е не само най-любимият ми и присъщ начин на работа, но и най-ползотворният за човека, потърсил помощта ми. Когато някой дойде да търси по­мощта ми по някакъв конкретен повод, надали си дава сметка, че проблемът му най-вероятно е породен от цялостната съвкупност на неговите нагласи, възприятия, мироглед. Тук е и работата на магьос­ника - да види дълбоките причини и по възможност да внесе необхо­димите корекции съвместно с човека, а не просто да накара еди-кого си да направи еди какво си. Защото, за да е истинска, магията трябва да е житейски опит и урок за получаващия помощта, а не просто преместване на вещи или хора от едно място на друго. В първия случай човекът, потърсил помощта ни, в следващата сходна ситуация ще може да реагира подходящо и да се справи без стра­нична намеса. Във втория случай ще го превърнем в лесна плячка за всякакви велики врачки, баячки и прочее измет и ще го въведем в зависимост, която ще го кара да се съветва с тях дори по повод на марката тоалетна хартия, която е решил да купи. А целта ни е да помагаме на хората да постигнат временно загубената си пълноцен-ност, а не да си осигуряваме крепостни полуидиоти, които не могат да си избършат носа, без да ни врътнат по телефона.

 

Значи за Вас магията е нещо повече от средство за осигуряване на желано събитие или цел?

 

Магията е светоглед, тя е начин на живот. Не е магьосник он­зи, който по няколко часа на ден продава талисмани, любовни биле­ти, магически филтри и магически фасони, след което окачва маги­ческия си камуфлаж като мръсна престилка под тезгяха и отива да си "живее живота" с припечеленото. Магьосник е онзи, който вижда света като магьосник, храни се като магьосник, спи като магьосник, мисли и говори като магьосник, диша като магьосник... Магията е аскеза и самопосвещение, медитация и освобождение. Тя е духовен път. Едва на второ място иде чудотворството - осигуряването на мир­ски блага, светско преуспяване и подобни преходности и именно то­ва е приложната магия, чието лице е по-познато на широката публи­ка. За да си позволиш да се обявиш за магьосник-приложник, тряб­ва първо да си магьосник. Ако трябва да сме искрени, новоизлюпе­ните български окултисти избягват тази красива дума - магьосник. Или им се вижда прекалено старомодна и проста и търсят повод да се направят на европейци, или просто се стремят чрез отегчително дълги латинизми да прикрият очевидната липса на дарба, което пък в българския език се нарича бездарност. Именно тези дълбоко комплексирани люде предпочитат глупави, обезличителни или просто безумни чуждици и калки, псевдонаучни титли и умопомрачителни звания. Опитват се всякак да въведат псевдо или паранаучност, псевдо- или парапсихоаналитизъм, псевдо или парарационалност там, къ­дето би трябвало да е ирационалното, чистата дарба и добрата ста­ра магия. Науката си е наука, магията - магия, граничните дисципли­ни са за хората, които не разбират нито от едното, нито от другото. Лично аз съм магьосник и не виждам причина да се притеснявам от този факт. И да ме хулят, и да ме хвалят - такъв съм.

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .